Category
Wytrawianie

Żel trawiący

Best Gel

Wysokiej jakości żel do trawienia nierdzewnych i kwasoodpornych stali szlachetnych.

Sposób użycia:

 

Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, dotyczącymi stosowania preparatu. Przed użyciem wymieszać produkt plastikowym lub drewnianym mieszadłem. Nie stosować przedmiotów metalowych. Nanosić na powierzchnie przy użyciu kwasoodpornego pędzla. Produkt przeznaczony jest do trawienia spoin spawalniczych oraz nanoszenia punktowego. Nanosić cienką warstwę żelu na odtłuszczone powierzchnie. Po upływie wymaganego czasu, produkt należy dokładnie zmyć z powierzchni trawionego elementu. Nie dopuszczać do wyschnięcia preparatu na powierzchni. Nie stosować na rozgrzane powierzchnie. Wytrawione i wymyty powierzchnie można neutralizować przy użyciu pasty neutralizującej.

 

Zalecany czas działania: 5 do 60 minut.

 

Temperatura pracy: 16 do 20 C

 

ZAWIERA: kwas azotowy, kwas fluorowodorowy, fluorek amonu-fluorowodór. Działa toksycznie po połknięciu. Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą. Powoduje poważne oparzenia skóry I uszkodzenia oczu. Działa toksycznie w następstwie wdychania.

 

Zasady stosowania: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, Wyjąć soczewki kontaktowe, leżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać pod zamknięciem.